logotyp

Školní vzdělávací program

Dobrodružná cesta Horymírova koně Šemíka

Charakteristika ŠVP: 

  Název našeho ŠVP „Dobrodružná cesta Horymírova koně Šemíka“ je inspirován místním názvem naší MŠ. Jsou v něm zohledněny podmínky a tradice naší MŠ i naše národní minulost. Na základě této české pověsti se snažíme na děti působit tak, abychom naplňovali „sedmero Horymírova Šemíka“. Pověst o Horymírovi slouží i jako východisko pro práci s literaturou a vytváření předčtenářské gramotnosti. Vše je koncipováno tak, aby čas, který dítě prožije v MŠ, byl pro něj příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života.  

K (kamarádství)

O (ohleduplnost)

N (nestrannost)

Í (individualita dítěte)

Č (činnost)

E (empatie)

K (komunikace).

  ŠVP navazuje na výchovu v rodině a ve spolupráci s ní zabezpečuje přirozený vývoj dítěte tak, aby byla respektována jeho individualita. 

Vzdělávací cíle a záměry:  

  ŠVP je výchozím dokumentem pro zpracování třídních vzdělávacích programů, je vytvořen dle platných dokumentů – Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

  Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. 

  Učitelka má nelehký úkol – ví, že nestačí mít děti jen ráda. Není pouhý dozor ani centrum všeho dění. Je prostředníkem, který umožňuje dětem dělat to, co dělat chtějí, a odbornými přístupy a metodami je facilitátorem jejich učení.  

Výchovným působením, aktivitami a formami práce sledujeme  rámcové cíle: 

Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání 

 • Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost.
 • Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje.
 • Podporovat chápání okolního světa.
 • Motivovat děti k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové, porozumět věcem a jevům kolem sebe.
 • Rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a umět se vyrovnat se s nimi.
 • Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet tvůrčí a poznávací schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání.
Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 
 • Poskytovat dítěti možnost seznámit se s hodnotami, jako jsou lidská práva, svoboda, rovnost všech lidí, důstojné vztahy mezi lidmi, solidarita se slabšími, péče o druhé, zdravý životní styl, životní prostředí.
 • Seznamovat děti s kulturou našeho národa i národů ostatních – tradice, jazyk, zvyky.
 • Rozvíjet schopnost spolupracovat, komunikovat s ostatními, být součástí rozhodnutí kolektivu.
 • Vést děti k sociální soudržnosti.
Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 
 • Vést děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole a v rodině (spolupracovat, tolerovat druhé, spolupodílet se).
 • Podporovat děti k rozvoji zdravého sebevědomí a sebedůvěry.
 • Rozvíjet poznání sama sebe, vlastních potřeb a zájmů.
 • Vést děti k zodpovědnosti za své činy.

Naplňováním těchto cílů vedeme k utváření základů klíčových kompetencí tak, jak jsou uvedeny v RVP PV:

 1. kompetence k učení 
 2. kompetence k řešení problémů 
 3. kompetence komunikativní 
 4. kompetence sociální a personální 
 5. kompetence činnostní a občanské
  Stopy Šemíka nás provází jednotlivými tematickými bloky, v nichž jsou dětem nabízeny aktivity a činnosti, které rozvíjejí sebedůvěru a sebevědomí, pohybové dovednosti, tvořivost, samostatnost, komunikativní dovednosti a prosociální chování a to již pro děti od dvou let. 

Uspořádání témat ŠVP

1. integrovaný blok: Šemík kopýtkem ťuká na vrátka, otvírá se školka, sklízí se zahrádka.

    Pro nové děti jsou převážně měsíc září a říjen adaptačním obdobím. Otvírají se jim vrátka nové školky - tedy do nového prostředí, nebo se vrací zpět z prázdnin. Cílem tohoto bloku je vhodnou organizací a laskavým přístupem usnadnit adaptaci dětem na nové prostředí, pedagogy, kamarády a zaměstnance mateřské školy. Děti budou navazovat nové kontakty se svými vrstevníky, vzájemně se se s nimi poznávat a rozvíjet své komunikativní dovednosti. Seznámí se s denním režimem mateřské školy a budou zde uplatňovat dodržování a respektování nastavených pravidel. Seznámí se zároveň s jevy, změnami a činnostmi, které souvisí s podzimní přírodou, a především se sklízením plodů zahrádky- p oukážeme na důležitost a význam lidské práce v péči o zahradu. Kromě toho děti získají informace o ochraně svého zdraví, seznámí se s léčivým účinkem bylinek a vitamínů, které se nachází v ovoci a zelenině. 

Dporučená témata:

Horymír jede na Šemíkovi do školky (poznávání MŠ, značky, kamarádů)
Ať je nám tu spolu hezky (pravidla)
Šemíkova podzimní zahrádka
Bylinky i čaje koníčka uzdravuje 

 

2. integrovaný blok: Šemík podzimní barvy míchá, pak vstříct vánočním kouzlům pospíchá.
  
 
  V tomto bloku se děti seznámí s jevy, změnami a činnostmi, které souvisí s podzimní přírodou. Děti budou rozvíjet pracovní dovednosti a představivost při hře a tvoření z přírodnin, budou objevovat krásu  měnící se přírody plné podzimních barev, rozličných druhů stromů, keřů a jejich plodů. V tomto nevlídném období dětem přiblížíme význam péče o lesní zvěř a budou objevovat podmínky života některých z nich. Postupně půjdeme vstříc velmi krásnému a emotivnímu období, neboť nastala zima, čas adventu, mikulášské nadílky, vánočního rozjímání, objevování lidových tradic, výtvarných a pracovních tvoření, zpěv koled a písní se zimní tématikou. Společně si tedy, na konci tohoto bloku vytvoříme kouzelné vánoční prostředí ve třídách, plné klidu, pohody, obdarování druhého a radosti z očekávání. 
 
Doporučená témata:

Šemíkovo toulání podzimní přírodou (barvy podzimu)
Šemík se loučí s poslední vlaštovkou (ukládání k zimnímu spánku, odlet ptactva)
Šemík hledá stopy adventu
Šemík a vánoční rolnička

3. integrovaný blok: Louky, pole přikryl sníh, Šemík cválá v závějích.

    Louky a pole jsou již zakryté sněhem, všude na nás dýchá zima.   Děti jsou velmi zvídavé a proto se blíže seznámí se sněhem a ledem pomocí pokusů, ale i radovánek a dovádění ve sněhu. S tím velmi úzce souvisí správné oblékání, neboť toto období doprovází nemoci a nachlazení. Děti se blíže seznámí s lidským tělem, jeho částmi a také se naučí o něj správně pečovat (procházky, cvičení, otužování, správná životospráva apod.). Radost na konci měsíce nám přinese velký svátek Masopust a tím se rozloučíme se se zimním obdobím.

Doporučená témata: 

Šemíkovy stopy jsou zcela zaváté
Šemíkův zimní závod (zimní sporty a bezpečnost)
Se Šemíkem letem pohádkovým světem
Když je Šemík nemocný

 

4. integrovaný blok: Všechno voní, vzduch je svěží, jarní loukou Šemík běží.

    V měsíci březnu se začíná probouzet jaro, objevují se první jarní kytičky a vše kolem nás se zelená a krásně voní.  Děti budou prozkoumávat, poznávat krásu a tajemství jarní přírody. Seznámí se se základními podmínkami pro existenci života na Zemi. Budeme si povídat, jak se pomalu probouzí příroda - budeme poznávat jarní květiny, povídat si o zvířátkách a jejich mláďatech, o návratů ptáků z teplých krajin. Zaměříme se na rozvoj řečových a jazykových dovedností při práci s knihami. 

Doporučená témata:

Šemík odemyká jarní studánku (znaky jara, květiny, voda)
Šemík a jeho kamarádi ze statku (mláďata)
Rozkvetly nám kytičky, práci mají včeličky (sluníčko, broučci, včelky)
Horymír čte Šemíkovi pohádku (nejoblíbenější knížka)


5. intergovaný blok: Cestou necestou Šemík cválá, nová dobrodružství očekává

    Šemík nám ukáže květen, jako symbol lásky a my si tak budeme povídat o mamince, tatínkovi, rodině a jejím významu, funkci rodiny a povinnosti jednotlivých členů. Učíme se, čím mohou lidé být, kam chodí do práce, zaměstnání, na koho se můžeme v případě nouze obrátit a kdo nám pomůže (lékař, hasič apod.). Budeme pozorovat a poznávat místa v našem městě. Vysvětlíme si důležitost respektování a dodržování bezpečnosti v silničním provozu, naučíme se poznávat dopravní prostředky. Společně oslavíme den dětí a společně se rozloučíme s předškoláky na zahradní slavnosti

Doporučená témata:

Šemík se vydal za Horymírem a jeho rodinou (rodina, např. i povolání)
Cestou necestou, kam nás nohy ponesou (poznávání okolí, budov, silniční provoz, výlety po okolí)
Dny plné radosti s Šemíkem (Den dětí, Zahradní slavnost)
Šemík cestuje do světa (vesmír, jiné země…)

 

 

 

 

 

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde
Mateřská škola Horymírova
Horymírova 7/1194
736 01 Havířov-Město
IČO: 61988634
tel.: 596 814 105, 739 061 177
email:
reditelka@mshorymirova-havirov.cz
ucetni@mshorymirova-havirov.cz

Budova mateřské školy stojí v klidné části města v dosahu MHD. Nachází se ve středu města naproti Nemocnice s poliklinikou, viz mapka.
https://www.facebook.com/
Domů

Created by © 2019 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign